+420 777 223 318
 

Nádrže na dešťovou vodu

Nádrže na dešťovou vodu

 

Výhody podzemních nádrží na vodu

 

Snadná instalace nádržeDešťová voda je běžně zachytávána do různých typů nadzemních nádrží, většinou sudů nebo IBC kontejnerů a jiných zásobníků. Přístup k ní je snadný, údržba nádob na vodu jednoduchá a k jejímu využití není potřeba použití čerpadla. Díky teplu, světlu a dalším venkovním vlivům však tato voda snadno mizí, nebo ztrácí kvalitu. Použitím podzemní nádrže na dešťovou vodu eliminujeme mnoho rizik pro vodu, navýšíme kapacitu a ještě ušetříme místo na zahradě. Nádrž nám pomůže vodu využívat celoročně, protože je instalována do nezámrzné hloubky.

Podzemní nádrže na dešťovou vodu mohou být vyrobeny z mnoha materiálů, jako například betonu, sklolaminátu, oceli, svařovaných polyetylenových desek a dalších. U většiny těchto materiálu však narazíme na složitou instalaci (obetonovávání nebo svařování na místě), složitou dopravu a instalaci kvůli hmotnosti a další možné problémy. U plastových nádrží a jímek je předností, že jsou v případě běžných velikostí vyrobeny technologií rotačního lití a jsou tedy tvořeny z jednoho kusu plastu a tím pádem mají menší riziko prasknutí a nehrozí netěsnost. Dále je výhodou nízká hmotnost nádrže a tedy i přeprava a instalace, která může většinou proběhnout v malém počtu lidí, bez jeřábu a dalších případných nákladů na armaturu, bednění a beton. Drtivá většina akumulačních plastových nádrží je samonosná, takže nevyžadují žádné další betonování. Také je jednodušší jejich údržba a kontrola. Dno každé nádrže je zpravidla osazeno v nezámrzné hloubce, takže voda v zimě nezamrzá a není potřeba jí vypouštět.

 

Využití dešťové vody

 

Vzhledem k tomu, že prudké deště a déle trvající sucho se v posledních letech často střídají a trvají i týdny, je využití dešťové vody efektivnější pomocí podzemních nádrží, kde lze uchovávat více vody a nehrozí její vysychání v horku. Dešťová voda je vhodná na zalévání i díky většímu obsahu dusíku, který se v běžné pitné nevyskytuje a je pro rostliny důležitý. Samozřejmě dochází i k úsporám pitné vody a navracení dešťové vody do půdy místo jejího spláchnutí do kanalizace.

Sestava s jímkou pro využití dešťové vody v doměVodu lze využít kromě zalévání i na splachování toalety, praní, mytí auta apod. K praní je dokonce dešťová voda vhodnější, protože je měkká a má menší sklony tvořit vodní kámen a zároveň dokáže pojmout více nečistot.

Pro využití dešťové vody k zalévání zahrady postačí čerpadlo odpovídajícího výkonu umístěné v nádrži. V případě využití vody v domě nebo jiné budově je potřeba použít např. centrálu McRain (nebo jinou centrálu k využití vody v domě), která sdružuje více zařízení v jednom a stará se o přívod vody do budovy a přepnutí na pitnou vodu v případě nedostatku vody dešťové. Centrála McRain je plně automatická, nevýhodou však je, že pro využití dešťové vody ze stejné nádrže i k zalévání je potřeba do jímky použít další čerpadlo, nebo vodu čerpat např. z kohoutku umístěného na stěně domu, který je také napojen na centrálu. Další alternativou je použití běžného čerpadla, jako je například čerpadlo Diver, které dovede vodu z nádrže do domu, ale nemá možnost přepínání na pitnou vodu a tím pádem při nedostatku vody v nádrži systém přestane fungovat. To lze vyřešit například pomocí systému ATN-100, který dočerpává pitnou vodu do jímky v případném období sucha.

 

Výběr nádrže

 

Při výběru jímky na dešťovou vodu je potřeba přihlédnout k velikosti střechy (orientační tabulku naleznete na hlavní stránce o nádržích), úhrnu srážek ve Vaší lokalitě, ploše zahrady a případně počtu osob v domácnosti při využití v domě. Velmi hrubým orientačním odhadem lze říci, že na každých 100 metrů čtverečních zahrady je potřeba akumulační kapacita nádrže o objemu 1000 l. Pro použití v domácnosti je potřeba objem 1000 – 1500 l na jednoho obyvatele. Pokud si nevíte rady s odhadem objemu při přihlédnutí ke všem faktorům, můžete nás kontaktovat a rádi Vám poradíme.

 

Typy nádrží na dešťovou vodu

 

Nádrže na vodu Blueline a FlinePři výběru vhodné akumulační nádrže pro dešťovou vodu je také potřeba zvážit, jaký typ se vlastně k Vaší situaci hodí. Největší část naší nabídky tvoří nádrže od německé firmy REWATEC a ta vyrábí 4 základní tvary – BlueLine II, F-Line, NEO a ET. Tyto nádrže mají záruku na výrobní vady 25-35 let při dodržení postupu instalace a požadavků na místo uložení. Všechny nádrže jsou samonosné a nevyžadují další obetonovávání (výjimkou je instalace do nestabilního podloží, kde je potřeba nádrž chránit vytvořením opěrných zdí, aby tlak zeminy při nasáknutí nemohl nádrž poškodit). Jsou vyrobeny z PE-LLD vysoké kvality.

Jímky BlueLine II mají výhodu, že vzhledem k objemu zachytávané vody mají malou hmotnost, jsou i cenově nejvýhodnější a při specifickém uložení (viz sekce návodů) jsou pojízdné i nákladním automobilem. Nevýhodou je hlubší a širší stavební výkop a možnost uložení do spodní vody jen do 1/3 výšky těla nádrže (v případě výskytu spodní vody nebo nepropustného podloží existuje jejich odolnější varianta BlackLine, kterou lze uložit i do spodní vody). Více vykopané zeminy při instalaci obnáší i časově náročnější zásyp nádrže. Nabízené velikosti nádrží BlueLine II jsou 1500 l, 2600 l, 5200l, 7600l a 10000l.

nádrže NEOPloché nádrže F-Line mají podstatně jednodušší instalaci díky malé výšce a tím pádem celkově menšímu výkopu. Ušetří množství vykopané zeminy v některých případech až čtyřnásobně. Jsou stabilnější a snesou v případě příznivého podloží spodní vodu až po hrdlo nádrže. Nevýhodou je o něco málo větší hmotnost proti nádržím BlueLine II a pojízdnost pouze osobním automobilem při uzpůsobení uložení pro pojezd. Nabízené objemy nádrží F-Line jsou 1500 l, 3000 l, 5000 l a 7500 l. Objemy 10000 l a 15000 l jsou vytvořeny pomocí spojení dvou nádrží do jednoho kusu a jsou součástí rozšířené nabídky výrobce, takže jejich rychlou dostupnost nelze garantovat a je tedy podle nás vhodnější rovnou koupit nádrž NEO, která je v základní nabídce a běžně dostupná. Nádrže F-Line mají rovné dno a tím pádem je i obsyp ve spodní části jednodušší, než u ostatních nádrží.

Dalším typem plochých nádrží na dešťovou vodu je NEO. Za tuto nádrž byla firma REWATEC v roce 2014 oceněna německým ministerstvem hospodářství a energie cenou za nejhospodárnější zpracování materiálu. Nádrž je lehčí a o třetinu stabilnější, než nádrže F-Line a to při využití o 30% menšího množství plastu. Plastové nádrže NEO jsou při dodržení postupu pojízdné i nákladním automobilem. Nevýhodou proti nádržím F-Line je nerovné dno (kromě nádrže NEO 7100 l) a tím pádem o něco náročnější obsypávání spodní části nádrže a širší výkop. NEO je k dostání ve velikostech 800 l, 1500 l, 3000 l, 5000 l, 7100 l, 10000 l, 13000 l, 15000 l, 20000 l, 25000 l a potom s odstupem 5000 l až do velikostí 50 000 l.Plastová nádrž na dešťovou vodu NEO 30000 l

Nádrže ET se oproti ostatním vyznačují tím, že jsou úzké a relativně nízké, tudíž jsou vhodné k montáži do míst, kde by jiné akumulační nádrže nebylo možné instalovat. Jsou dostupné ve velikostech 3000 l a 5300l.

 

Instalace nádrže

 

Při instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu je potřeba důsledně dodržovat návod. Pro většinu platí, že výkop je potřeba udělat o něco hlubší, než je zamýšlené dno jímky. Některé typy nádrží mají i nožičky, pro které je potřeba v podloží vyhloubit rýhy, aby veškerá tíha nádrže nespočívala na nožičkách, které mají význam spíše při přepravě. U nádrže F-Line je potřeba počítat při uložení se žlabem pro čerpadlo, který zvyšuje efektivitu využití prostoru nádrže.

Dále je třeba posoudit okolní půdu. V místě nesmí docházet k jejím posuvům (případně je nutné jí zpevnit pomocí opěrných zdí). Spodní voda nesmí překračovat povolené výšky (1/3 výšky nádrže pro BlueLine II, 1/2 výšky nádrže pro NEO, výška nádrže pro F-Line, NEO X-Line a BlackLine). Pokud je půda hůře propustná (jíl, těžké bláto), tak výše uvedené limity neplatí a nádrž lze instalovat pouze do míst, kde spodní voda nepřesahuje 25 cm (platí pro BlueLine a F-Line, nádrže NEO toto omezení nemají). Případně musí být provedena drenáž s revizní šachtou, aby byla spodní voda pravidelně kontrolována a v případně nutnosti odčerpávána. Zásypový materiál je nejvhodnější kulatý štěrk 8/16, který je dostatečně propustný. Jiné materiály nejsou výrobcem příliš doporučovány.

Pro možnost pojezdu je potřeba v návodech najít příslušnou variantu pojezdu a dodržet odpovídající postup a hloubku uložení. Pro pochozí použití máme v nabídce nástavce VS20 a VS60 a pochozí plastové poklopy, pro pojezdové využití slouží nástavec BS60 a ocelový poklop. Oba typy nástavců je možné prodloužit pomocí plastového prodloužení. Při variantě pro pojezd nákladním automobilem je potřeba použít betonové skruže, plastové prodloužení a litinový poklop třídy D. Je třeba nepřenášet zatížení na nádrž. Podrobnější informace najdete v návodech.

Všechny nádrže jsou standardně vybaveny bezpečnostním přepadem, který je potřeba vést do kanalizace nebo vsakování. Při vývodu do kanalizace je nutné zamezit zpětnému vzdutí.

Ke snížení nákladů na nádrž a její instalaci je možné využít dotační program dešťovka. Nabízíme zpracování odborného posudku a poradenství při řešení žádosti o dotace v souvislosti s využitím srážkových vod.

Video - Instalace nádrže F-Line:

 

Další možnosti využití nádrží

 

Septiky a žumpy

 

Všechny běžné podzemní nádrže na vodu firmy REWATEC lze využít jako septik / žumpu na odpadní vody. V případě požadavku na čištění odpadních vod lze využít vícekomorových septiků Monolith, nebo využít upravenou verzi nádrží NEO na septik s lamelovým filtrem, které dokáží zabezpečit funkci vícekomorového septiku v jedné komoře. Vícekomorové septiky lze také opatřit čistící technologii SOLIDO a udělat z nich plnohodnotnou čističku odpadních vod. Je třeba mít na paměti, že čistá voda z vícekomorového septiku nebo čističky je čistá na zákonnou úroveň až po použití biofiltru, který je zapojen za čističku.

Retenční nádrže

 

Retenční nádrže s regulovaným odtokem slouží zpravidla k ochraně kanalizace před přívalovými dešti a celkovým přetížením, kde voda je z plochy vedena do nádrže, která se naplní a potom postupně vypouští stanovenou rychlostí (rozmezí nastavené z výroby dle individuálních požadavků) svůj obsah na stanovenou úroveň (zpravidla 50 procent) a v nádrži zbyde dostatek dešťové vody i pro další využití. Jako retenční nádrže lze pořídit nádrže BlueLine II všech typů, F-Line 3000 - 7500 l a NEO 3000 - 50000 l.

Vsakovací jímky

 

Jímky NEO jsou dodávány ve velikostech 7100 – 20000 l i jako vsakovací. To znamená, že nádrž je speciálně upravená tak, aby se její zachycený obsah vody pomalu uvolňoval prostřednictvím mnoha malých otvorů do podloží. Rychlost vsakování záleží zejména na typu podloží. O dostupnosti vsakovacích nádrží se u nás v případě zájmu informujte.Vsakovací jímka NEO

 

Filtrace dešťové vody

 

Filtr na vodu - sítoK akumulaci a vsakování neodmyslitelně patří filtry na dešťovou vodu, které zaručí, že zařízení budou fungovat bezproblémově a nebude je potřeba tak často čistit. Základní nenáročnou variantou filtrů do nádrží na dešťovou vodu jsou jednoduchá sítka, která jsou umístěna pod nátokem nádrže a zachytávají drtivou většinu hrubých nečistot. Jsou vhodné i k použití k jezírkům a vsakovacím zařízením.

Další variantou jsou filtry McClean, které jsou umístěny uvnitř nádrže a mají samočisticí schopnost štěrbinového sítka uvnitř filtru. Stejně jako jednoduchá sítka jsou vhodné pro osazení už usazené nádrže, nebo je možné nádrž dodat už s namontovaným filtrem tohoto typu.

Externí filtr na vodu Maxi PlusDále existují externí filtry mnoha typů, nejprodávanější jsou u naší společnosti filtry Maxi a Maxi Plus, které jsou podzemní. Oba disponují relativně velkým filtračním výkonem a filtr Maxi Plus lze usadit i do už existujícího potrubí, protože má odtok stejně vysoko umístěný, jako nátok. Oba filtry je možné využít i pro vsakovací zařízení a jezírka a k jakémukoliv typu nádrže. K oběma lze zakoupit prodlužovací šachtu a umístit je hlouběji. Existují i větší externí filtry s nátokem a odtokem DN200 místo DN100 a možností filtrace až pro plochy do 1500 metrů čtverečních. Hlavním zástupcem těchto externích filtrů je v naší nabídce filtr Maximus.

Dále v naší nabídce naleznete filtrační šachty, které se instalují přímo do šachty nádrže. Všechny filtry je samozřejmě potřeba pravidelně čistit v závislosti na typu. Hlavně po prudkých deštích a na podzim, kdy se může vyskytovat hodně listí. Podzemní nádrže je potom vhodné čistit přibližně 2x ročně pomocí tlakové vody, kartáče a zakalenou vodu odsávat pomocí malého kalového čerpadla.

 

Vsakování dešťové vody

 

Vsakovací bloky - iglůLegislativa ukládá povinnost vyřešit dešťovou vodu na pozemku stavby, takže i pokud dešťovou vodu nezachytáváme a nevyužíváme, je dost pravděpodobné, že jí budeme potřebovat zpracovat jiným způsobem, tedy hlavně vsakováním. Vsakování však není možné provádět všude. Spodní voda musí být minimálně 1 m pod vsakovacím zařízením a nelze jej provádět na nepropustné (například jílovité) půdě.

Naše firma nabízí dva jednoduché způsoby vsakování. První je pomocí vsakovacích iglů nebo vsakovacích bloků. Obě zařízení vyžadují přívod přefiltrované vody a jejich absorpční kapacita je 95% jejich objemu. Když uvážíme, že štěrk má kapacitu pouze okolo 1/3 svého objemu, tak to znamená, že bez použití těchto zařízení bychom museli vykopat 3x více zeminy. Jednotlivá zařízení lze také řetězit do větších polí a dosáhnout tak větší vsakovací kapacity. Pro větší kapacity je však mnohdy jednodušší použít velké vsakovací jímky, které už byly popsány výše.

 
Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).

Košík je prázdný

0
 
© GREATFLEX s.r.o. - Nádrže na dešťovou vodu