Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1) Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je právnická osoba podnikající pod obchodní firmou GREATFLEX s.r.o., IČ 059 20 221, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 PRAHA, tel. 777 223 318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 273 052 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“)

2) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

3) Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

4) Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

5) Zbožím je produkt, který prodávající nabízí neadresnému počtu třetích osob k prodeji, to vše na základě samostatné smlouvy s dodavateli prodávajícího.

6) Kupující podáním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a reklamačním řádem Prodávajícího, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

7) Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.primajimky.cz /(dále jen „webová stránka“). Výdejní místo se nachází na adrese: Hlavní 238, 250 89 Lázně Toušeň.

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1) Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Návrh dodat zboží za ceny stanovené na webové stránce je nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 NOZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tato nabídka nepřipouští přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Vlastnosti a složení zboží jsou uvedeny na webové stránce.

2) Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny, včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3) Prodávající si vyhrazuje právo uvedené ceny jednostranně měnit. V případě uvedení chybné ceny v e-shopu a provedení objednávky zboží za nesprávnou cenu si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit, informovat objednatele a cenu zboží neprodleně opravit.

4) Prodávající dále prohlašuje, že všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně.

5) Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto obchodním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný a za předpokladu provedení registrace prohlašuje, že jím poskytnuté registrační údaje jsou pravdivé. Kupující dále výslovně prohlašuje, že provedením objednávky vybraného zboží výslovně souhlasí obchodními podmínkami prodávajícího ve znění, kdy objednávku učinil.

6) Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  •  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webové stránce obchodu),
  •  fakturačních údajích,
  •  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
  •  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

7) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9) U zboží, které v době zpracování objednávky není skladem, zjistí prodávající jeho dostupnost a termín dodání u obchodních partnerů. Zboží, které není skladem nebo je na objednávku, může být zlevněno či zdraženo s ohledem na změny měnového kurzu. Plnění objednávky v co nejkratším termínu (obvykle do 3 pracovních dnů) sdělí prodávající kupujícímu na zadanou kontaktní elektronickou adresu.

10) Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

11) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

12) Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

III. Cena zboží a platební podmínky

1) Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  •  v hotovosti při převzetí zboží do částky 100.000,- Kč s DPH;
  •  bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;

2) Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3) V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle data splatnosti uvedeného na faktuře.

4) Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5) U objednávek nad 100.000,- Kč s DPH a u zboží vyráběného na zakázku požadujeme nevratnou zálohu v minimální výši 50%.

6) Dopravné je 300 Kč s DPH za jeden balík při objednávkách posílaných poštou nebo kurýrem, 2000 Kč s DPH při objednávkách nádrží vezených 200 km od skladu a 3200 Kč s DPH při objednávkách nad 200 km od skladu. Při dopravě do zahraničí a více kusů nádrží může být doprava stanovena individuálně po vzájemné domluvě.

 

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

1) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

2) Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

3) V případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání kupující, nemá tento právo odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v odst. 2 od smlouvy. Prodávající upraví na přání kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto OP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. V případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu, nebo výrobu úplně odmítnout.

4) Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu:

  •  elektronické pošty prodávajícího: info@primajimky.cz . Kupující je oprávněn učinit odstoupení dle vzorového formuláře odstoupení, zveřejněný na webové stránce. Kupující není povinen tento formulář použít.

5) V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží kupující od prodávajícího převzal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující ponese v případě odstoupení náklady spojené s navrácením zboží nad rámec nákladů na přepravu zboží obvyklou poštovní cestou.

6) V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7) Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná. Prodávající se zavazuje informovat písemně kupujícího o důvodech započtení pohledávek, zejména o škodě a jejím rozsahu na zboží, to vše ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, ve které má prodávající povinnost vrátit kupujícímu finanční prostředky, resp. kupní cenu za zboží.

8) Pro případ, že podávající poskytuje kupujícímu společně se zbožím dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžité prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží včetně poskytnutého daru zpět.

Reklamační řád

Reklamaci je možno oznámit nejlépe e-mailem na adrese info@primajimky.cz  nebo telefonicky na tel.: 777 223 318. Zboží k reklamaci lze zaslat na adresu: Semice 323, 289 17 Semice, případně po domluvě dovézt na náš sklad: Poděbradova 1822, 289 22 Lysá nad Labem. Jiné způsoby možné po vzájemné domluvě. Reklamace bude vyřízena standardně do 30 dnů.

Reklamovat nelze zboží, které bylo:
- používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno
- instalováno nebo používáno bez respektování pokynů výrobce nebo dodavatele
- mechanicky poškozeno nešetrným zacházením
- reklamováno po uplnynutí záruční doby
- poškozeno živelnými pohromami